Opsti uslovi putovanja

Na osnovu člana 26. Zakona o turizmu (Službeni glasnik Republike Srpske broj 70/2011) direktor Hotela Prijedor a.d. Prijedor- turistička agencija Marcello Travel, ulica Srpskih Velikana broj 14 Prijedor,  utvrđuje

OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

UVODNA NAPOMENA:Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni dio prijave-potvrde-ugovora o putovanju između putnika i Hotela Prijedor a.d. Prijedor- turistička agencija Marcello Travel. kao subagenta. Kada Hotela Prijedor a.d. Prijedor- turistička agencija Marcello Travel. prodaje aranžman drugog organizatora putovanja kao subagent, dužan je to naznačiti na prijavi-potvrdi-ugovoru navodeći tačne podatke o organizatoru putovanja i u tom slučaju ne odgovara za izvršenje programa. U ovom slučaju primjenjuju se opšti uslovi putovanja organizatora čiji aranžman Hotela Prijedor a.d. Prijedor- turistička agencija Marcello Travel prodaje kao subagent.
Kupovinom jednog od aranžmana zasnivate pravni odnos sa Hotela Prijedor a.d. Prijedor- turistička agencija Marcello Travel . Na prijavi – Ugovoru, potpisujete Klauzulu (upoznat sam sa uslovima putovanja i u potpunosti ću ih poštovati) i na taj način prihvatate ove uslove koji su za Vas kao i za Hotel Prijedor a.d. Prijedor- turistička agencija Marcello Travel., pravna obaveza. Ovi uslovi putovanja, kao i uslovi putovanja organizatora u slučaju naše subagenture će biti osnov za realizovanje svih eventualnih sporova. Stoga Vas molimo da ih pažljivo proučite. Objavljeni uslovi putovanja su usklađeni sa važećim Zakonom o turizmu, Zakonom o obligacionim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača.

1. PRIJAVE I UPLATE: Putnik se za putovanje može prijaviti u poslovnici Hotela Prijedor a.d. Prijedor- turistička agencija Marcello Travel i drugim ovlašćenim agencijama (u daljem tekstu: posrednik).Kada posrednik u potvrdi o putovanju ne naznači svojstvo posrednika odgovara za izvršenje programa. Prijava postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem pisanog ugovora – potvrde o putovanju (u daljem tekstu: ugovor). Svojim potpisom na ugovoru-prijavi za putovanje putnik potvrrđuje da su mu uručeni Opšti uslovi putovanja i program putovanja kao i uslovi osiguranja, te da se sa njima prethodno upoznao, a zaključenjem ugovor i saglasio. Ovo se odnosi na sva lica naznačena u ugovoru.
Prilikom prijave, putnik je dužan uplatiti akontaciju u visini od 40% od cijene aranžmana, a ostatak ugovorene cijene, 15 dana prije početka putovanja, ako programom putovanja nije drugačije određeno. Ukoliko putnik, u roku ne izvrši uplatu u cjelosti, smatra se da je putovanje otkazao.

2. OBAVEZE I PRAVA Tur.agencije Hotel Prijedor:  Hotel Prijedor a.d. Prijedor- turistička agencija Marcello Travel je dužan da se ponaša sa pažnjom dobrog agenta kako u pogledu samostalnog organizovanja putovanja tako i kada kao subagent prodaje aranžman drugog organizatora. Pri tome je dužan da sa putnikom zaključi pismeni ugovor o putovanju, da mu uruči pismeni program putovanja, opšte uslove putovanja kao i opšte uslove osiguranja, te da ga upozna sa različitiv vidovima osiguranja, da se stara o pravima i interesima putnika saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti, da isplati putniku adekvatnu naknadu povodom blagovremenog i osnovanog pisanog prigovora zbog potpunog ili delimičnog neizvršenja usluga obuhvećenih programom putovanja. Hotela Prijedor a.d. Prijedor- turistička agencija Marcello Travel je dužan da prije polaska na put putniku dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije, ino partnera ili organizatora kome se putnik može javiti za slučaj neodložne potrebe.

3.OBAVEZE I PRAVA PUTNIKA: Pravo i dužnost putnika je da se prije potpisivanja ugovora detaljno upozna sa programom putovanja, opštim uslovima putovanja i uslovima osiguranja, što prilikom zaključenja ugovora (u svoje ime i u ime korisnika za čije potrebe zaključuje ugovor) potvrđuje prihvatanjem klauzule sadržane u ugovoru. Putnik je u obavezi da uplati ugovorenu cijenu pod uslovima i na način predviđen programom putovanja I ugovorom, blagovremeno dostavi sve podatke i dokumenta potrebne za organizovanje putovanja, garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju uslove određene propisima naše zemlje, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi). Putnik odgovara za štetu koju pričini organizatoru putovanja ili trećim licima i prihvata da isplati naknadu u slučaju pričinjene štete. Putnik može odrediti drugo lice da umjesto njega putuje (uz uslov da to lice ispunjava uslove predviđene za određeno putovanje) i organizatoru naknadi stvarne troškove pouzrokovane zamjenom.

4. CIJENA I SADRŽAJ PROGRAMA PUTOVANJA:Cijene su objavljene u programima putovanja i iskazane u domaćoj valuti, ukoliko drugačije nije predviđeno. Cijene su formirane na osnovu poslovne politike Hotela Prijedor a.d. Prijedor- turistička agencija Marcello Travel  ili organizatora (u slučaju subagentske prodaje) i ne mogu biti predmet prigovora – reklamacije. Organizator može predvidjeti da usluge koje se isključivo koriste u inostranstvu, putnik plaća direktno ino – partneru. Turističko putovanje obuhvata kombinaciju najmanje sledeće dvije usluge: uslugu prevoza, turističkog vodiča-pratioca, smještaja, ishrane ili pripremu i organizaciju putovanja, za koje usluge je programom putovanja definisana jedinstvena cijena. Ukoliko je to navedeno u programu putovanja, turističko putovanje može sadržati i aerodromske takse, troškove stručnog i lokalnog vodiča i dr.
Cijena aranžmana (ako nešto drugo nije ugovoreno) ne obuhvata: fakultativne izlete, troškove pribavljanja i izdavanja viza, ulaznice za objekte koji se posjećuju, osiguranje koje se ugovara posebno, dodatne usluge: room servis, korišćenje sobnog bara, klima uređaja, sportske, ljekarske, telefonske i sl.Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, dodatni obroci i sl.) putnik posebno plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja. Ukoliko putnik zahtjeva posebnu uslugu za vrijeme putovanja, istu plaća predstavniku ino-partnera u valuti zemlje u kojoj se nalazi, odnosno neposrednom pružaocu usluga. Organizator ne može biti odgovoran za fakultativne i naknadno izvršene usluge po zahtjevu putnika, a koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno neposredni pružalac usluga a koje nisu bile predviđene programom putovanja.

5. POVEĆANJE CIJENE I PRAVO NA OTKAZ ZBOG POVEĆANJA CIJENE: Cijena aranžmana određena je cjenovnikom važećim na dan zaključenja ugovora, te obavezuje ugovorne strane, izuzev u zakonom predviđenim slučajevima kada organizator, a samim time i subagent, može zahtijevati povećanje cijene. Hotela Prijedor a.d. Prijedor- turistička agencija Marcello Travel ali i drugi organizator putovanja može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon zaključenja ugovora došlo do promjene u kursu razmjene valute, i u svim drugim slučajevima promjene kursa u odnosu na objavljene valute u programu putovanja ili do promjene u tarifama prevoznika, kao I u drugim slučajevima predviđenim zakonom. Za povećanje objavljene cijene do 10% nije potrebna saglasnost putnika a povećanje cijene se može odnositi samo na dio usluga koji nije već plaćen od strane putnika.Ako povećanje ukupno ugovorene cijene prelazi 10% putnik može putem pisanog otkaza raskinuti ugovor bez obaveze naknade štete, ali najkasnije u roku od 48h od dostavljanja pisanog obavještenja o povećanju cijene, u kom slučaju ima pravo za povraćaj onoga što je platio organizatoru. Ukoliko u naznačenom roku putnik pisanim putem ne obavijesti Hotela Prijedor a.d. Prijedor- turistička agencija Marcello Travel. da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cijenom. Hotela Prijedor a.d. Prijedor- turistička agencija Marcello Travel i organizator je u svako doba ovlašćen da zavisno od tržišnih kretanja i sopstvene politike, umanji cijenu aranžmana (tzv. ‘’LAST MINUTE’’), pri čemu će ta cijena biti primjenjena samo na buduće aranžmane i nije od uticaja na već zaključene Ugovore, pa ne može postavljati osnov bilo kakvih zahtjeva prema organizatoru putovanja za povraćaj eventualne razlike u cijeni.

6. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA: Ponuđeni smještajni objekti i prevozna sredstva i dr. u programima Hotela Prijedor a.d. Prijedor- turistička agencija Marcello Travel.i drugih organizatora putovanja opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vrijeme objavljivanja programa putovanja, ishrana, konfor i druge usluge kategorisani su po lokalnim nacionalnim propisima od strane domicilnih turističkih uprava a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu uporedivi po destinacijama.

7. SMJEŠTAJ, TRANSFER I PREVOZ: Raspored soba određuje recepcija u smještajnom objektu. Hoteli koji su u ponudi mogu biti sastavljeni d više istih ili različitih smještajnih objekata i jedinica. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio smještaj posebnih odlika, prihvatiće bilo koju službeno registrovanu smještajnu jedinicu u smještajnom objektu opisanom u programu putovanja. Putnik može da se odluči za vrstu usluge – najam, , noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion, all inclusive. Usluga ALL INCLUSIVE podrazumjeva usluge po hotelskim pravilima, što znači da ne mora biti identična u svim objektima i svim destinacijama. Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u određenom smještajnom objektu koja se mogu odnositi na deponovanje novca i drugih dragocjenosti i vrijednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, nemogućnost smještaja u sobe prije određenog vremena, broj osoba u sobi, obavezu napuštanja sobe u određeno vrijeme i sl. Hotela Prijedor a.d. Prijedor- turistička agencija Marcello Travel ili organizator ne može biti odgovoran za štete nastale zbog nepoštovanja propisanih pravila i običaja. Ako drukčije nije ugovoreno, smještaj putnika u objekat je najranije posle 16h na dan početka korišćenja usluge a napuštanje objekta najkasnije do 9h na dan završetka korišćenja usluge. Analogno navedenom, primenjivaće se i važeći principi i pravila prevoznika prilikom transfera i prevoza putnika. Prevoz putnika avionom regulisan je medjunarodnim propisima o avionskom saobraćaju , kao i propisima avio kompanija koju organizator putovanja angažuje. Putovanjem avionom na redovnim linijama podrazumijeva prevoz putnika ekonomskom klasom. Na pomijeranje predviđenog vremena poletanja od strane avio-kompanije kao i zakašnjenja aviona organizator putovanja nema uticaj, kao i na eventualne posljedice time prouzrokovane. Cijena avionaskih karata i aerodromskih taksi je podložna promjenama, a istu propisuje avio-prevoznik, sa time što je relevantna cijena na dan realizacije leta. Prevoz autobusom i autobusi transferi obavljaju se standardnim truističkim autobusima prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga je Hotela Prijedor a.d. Prijedor- turistička agencija Marcello Travel. ili organizator angažovao. Agencija ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima o konforu bez prethodnog obavještavanja putnika. Po pravilu, sjedišta nisu numerisana niti je utvrđen način promjene sjedišta tokom putovanja tako da organizator može da vrši raspored u zavisnosti od konkretnih prilika. Putni pravac, pauze, mjesto i dužinu njihovog trajanja određuje vodič-vozač koji isto tako ima pravo da zbog neizbježnih okolnosti promijeni red vožnje i itinerer.

8.PUTNE ISPRAVE: Svi uslovi objavljeni u programu putovanja odnose se na državljane Bosne i Hercegovine. Hotela Prijedor a.d. Prijedor- turistička agencija Marcello Travel nije dužan upoznati putnike – državljane drugih država na uslove koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza istog da sam potrebne uslove i isprave obezbjedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeće putne isprave i dužan je da se sam stara o važnosti svojih isprava. U pravilu putna isprava mora biti važeća najmanje još 6 mjeseci nakon povratka sa putovanja. Službenik agencije nije ovlašćen da utvrđuje validnost putnih isprava i dokumenata. Putnik je u obavezi u roku dostaviti Hotela Prijedor a.d. Prijedor- turistička agencija Marcello Travel,  ili organizatoru ispravne kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje viza, ukoliko iste pribavlja organizator. U protivnom, smatraće se da je putnik odustao od putovanja. Organizator putovanja ne garantuje dobijanje vize i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog dokumenta ili ako pogranične vlasti – imigracione službe ne odobre tranzit, ulazak ili dalji boravak putniku.Ukoliko se putovanje ne može realizovati iz naprijed navedenih razloga, primenjuju se odredbe tačke 10 ovih uslova.

9. ODUSTAJANJE ILI PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA: Hotel  Prijedor a.d. Prijedor– turistička agencija Marcello Travel.ili organizator može otkazati putovanje potpuno ili djelimično, u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti koje da su postojale u vrijeme objavljivanja programa bile opravdan razlog organizatoru da program ne objavljuje i ugovore ne zaključuje. Hotela Prijedor a.d. Prijedor- turistička agencija Marcello Travel.ili organizator ima pravo otkazati putovanje u slučaju nedovoljnog broja prijavljneih putnika, o čemu je dužan obavijestiti putnike blagorvremeno, a najkasnje 5 dana prije predviđenog dana putovanja. Ukoliko u programu putovanja nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika u određenom prevoznom sredstvu treba da bude: za putovanje autobusom 30 putnika, za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanje na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, za putovanje na posebno ugovorenim avio-čarter linijama, vozovima ili hidrogliserima najmanje 80% popunjenosti kapaciteta. Organizator zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja, kao i pravo promjene maršute putovanja, ukoliko se promjene uslovi za putovanje (promenjen red letenja, bezbjedonosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge vanredne okolnosti) bez obaveze isplate štete, odnosno plaćanja bilo kakve naknade putniku. Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora. Putnik je dužan prihvatiti promjenu smještaja u drugom objektu iste ili više kategorije u istom mjestu. Smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti samo uz saglasnost putnika i povraćaja naknade putniku srazmjerno smanjenoj kategoriji smještajnog objekta. Organizator ne preuzima odgovornost za promjene programa putovanja usljed nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. Ukoliko se putovanje iz opravdanih razloga prekida, organizator ima pravo na naknadu za stvarno pružene usluge.

10. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvjestiti Hotela Prijedor a.d. Prijedor- turistička agencija Marcello Travel koji informaciju proslijeđuje organizatoru putovanja. Datum prijema pisanog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Hotelu Prijedor a.d. Prijedor- turistička agencija Marcello Travel. ili organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cijenu putovanja, i to:

  • – 5 % ako se putovanje otkaže 45 dana prije početka putovanja
  • – 10% ako se putovanje otkaže do 44 do 30 dana prije početka,
  • – 20% ako se putovanje otkaže 29 do 20 dana prije početka,
  • – 40 % ako se putovanje otkaže 19 do 15 dana prije početka,
  • – 80 % ako se putovanje otkaže 14 do 10 dana,
  • – 90 % ako se putovanje otkaže 9 do 6 dana,
  • – 100% ako se putovanje otkaže 5 do 0 dana prije početka ili poslije početka putovanja.

Promjena ugovorenog datuma putovanja, odnosno smještajnog objekta, sobe ili apartmana smatra se odustajenjem putnika od putovanja. Putnik je u obavezi organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove ukoliko je do otkaza došlo zbog okolnosti koje nije mogao predvidjeti, otkloniti niti izbjeći, i to: bolesti ili smrt putnika, bračnog druga, srodnika prvog naslednog reda, brata ili sestre, odnosno poziv za vojnu vježbu putnika i elementarna nepogoda zvanično proglašena. Za navedene slučajeve putnik je obavezan dostaviti pisane dokaze Hotelu Prijedor a.d. Prijedor- turistička agencija Marcello Travel.i organizatoru Hotelu Prijedor a.d. Prijedor- turistička agencija Marcello Travel. i organizator putovanja, u slučaju da putnik koji je odustao, obezbijedi odgovarajuću zamjenu ili pak zamjenu izvrši sam organizator, su dužani putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova (bankarskih troškova plaćanja u inostranstvo, izdavanje vize, polise osiguranja i dr.).


Ukoliko gost ranije napusti hotel, neće se vršiti refundacija za neiskorišćeni dio aranžmana, bez obzira na dobijenu potvrdu od strane hotela. Za promjenu aranžmana važe isti uslovi kao i za otkaz aranžmana.

11. REKLAMACIJE: Svaki putnik pojedinačno (potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora) ima pravo prigovora zbog neizvršene ili djelimično izvršene usluge. Ako su usluge iz programa putovanja nepotpuno izvršene, putnik može zahtjevati srazmjernu naknadu, ako Hotela Prijedor a.d. Prijedor- turistička agencija Marcello Travel. i organizatoru dostavi blagovremeni i opravdani pisani prigovor. Organizator neće primiti u postupak grupne prigovore, rekalamacije. Postupak u vezi sa prigovorom:
– putnik je dužan u mjestu boravka istaći prigovor za neodgovarajuću uslugu predstavniku organizatora ili drugom ovlašćenom licu neposrednog pružaoca usluge. Putnik je obavezan sarađivati sa predstavnikom organizatora i neposrednog izvršioca usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samom mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju,
– ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mjesta putnik sa predstavnikom organizatora ili izvršiocem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u 2 primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava 1 primjerak ove potvrde. Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mjesta putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom činjenica da je nastavio korišćenje ponuđenog rješenja smatra se da je program putovanja u cjelosti izvršen,
– najkasnije 8 dana po povratku sa puta, ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mjesta, putnik ima pravo da uloži pismeno obrazloženi prigovor Hotela Prijedor a.d. Prijedor- turistička agencija Marcello Travel.i organizatoru uz prilaganje pismene potvrde i eventualnih računa o plaćenim dodatnim troškovima. Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane prigovore,
– o podnetom prigovoru organizator putovanja će odlučiti najkasnije u roku od 8 dana, a u slučaju osnovanosti prigovora će obeštetiti putnika u roku od 15 dana od podnošenja prigovora.
Organizator će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja. Ako putnik prihvati prijedlog organizatora dužan je potpisati potvrdu o isplati naknade sa klauzulom da putnik nema nikakvih daljih potraživanja po bilo kom osnovu od organizatora. Dok organizator u navedenom roku ne donese pisani odgovor, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila. Naknada po prigovoru može dostići samo iznos reklamiranog dijela usluge, ne može obuhvatiti već iskorišćene usluge, niti dostići iznos cjelokupne cijene programa putovanja. Ovim se isključuje pravo kupca na nadoknadu idealne štete. Putnik koji nije zadovoljan odgovorom organizatora, može se žaliti nadležnim organima i institucijama.

12. PRTLJAG: Prevoz prtljaga do određene težine koju određuje avio prevoznik je besplatan. Višak prtljaga putnik plaća prema važećim cijenama avio prevoznika. Kod prevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada prtljaga. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Željo touzrs iI organizator putovanje ne preuzimaju odgovornost za izgubljeni, oštećeni ili ukradeni prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unijetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku, odnosno unijetom u smještajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smještaja i dr., a prema važećim međunarodnim propisima, domaćim propisima i važećim uzansama.

13. CARINSKI I DEVIZNI PROPISI: Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i druge propise Bosne i Hercegovine, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka, sve posljedice i troškove snosi sam putnik. Putnik je dužan od pograničnih vlasti obezbijediti odgovarajuću potvrdu o svim svojim vrijednostima I dragocjenostima koje nosi sa sobom, a iste je u obavezi prilikom smještaja deponovati u sef ili na receociji smještajnog objekta.

14. ZDRAVSTVENI PROPISI: Putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, podrazumjevaju obavezu putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbjedi odgovarajuće potvrde o tome. Putnik je dužan, već prilikom zaključenja ugovora, izbora destinacije i načina putovanja voditi računa o svom zdravstvenom stanju, kao I zdravstvenom stanju lica koja putuju sa njim, te pismeno ugovoriti ukoliko ima posebne potrebe. U protivnom, Hotela Prijedor a.d. Prijedor- turistička agencija Marcello Travel i organizator ne odgovaraju za slučaj prekida putovanja i nemogućnost realizacije istog. Preporučujemo uplatu polise putničkog zdravstvenog osiguranja.

15. GUBITAK DOKUMENATA: Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putne isprave, troškove izdavanja novih isprava, kao i sve druge troškove snosi sam putnik.

16. OSIGURANJE: Hotela Prijedor a.d. Prijedor- turistička agencija Marcello Travel je dužan ponuditi putniku mogućnost obezbeđenja polisa zdravstvenog osiguranja tokom boravka u inostranstvu, kao i osiguranje prtljaga, osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja, kao i osiguranje od otkaza putovanja. Paket putnog osiguranja ili pojedinih vidova osiguranja objavljeni su na vidnom mjestu u poslovnici i na web sajtu agencije www.intravel.ba smatraju se sastavnim dijelom ponude uz program putovanja, ako programom putovanja nije ponuđen neki drugi paket putnog osiguranja putnika.

17. INFORMACIJE:Usmene informacije, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u programu putovanja ne obavezuju organizatora putovanja.

18. POPUSTI: Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u programu putovanja su determinisani od strane hotelijera i drugih neposrednih pružaoca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za djecu do 2 godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dijete navršava 2 godine i ništa preko toga i to u periodu trajanja putovanja).

19. INDIVIDUALNA PUTOVANJA >NA UPIT<: Kod individualnih „rezervacija na upit“ organizator naplaćuje troškove rezervacije u skladu sa vremenom angažovanja i poštanskim i drugim troškovima (telefon, telefaks, e-mail, i dr.) putnik polaže na ime troškova rezervacije (na upit) depozit koji ne može biti manji od 100 KM. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane putnika, depozit se uračunava u cijenu aranžmana. Ukoliko rezervaciju organizator ne potvrdi, depozit se u cijelosti vraća putniku. Ako putnik ne prihvati ponuđenu i potvrđenu rezervaciju, iznos depozita zadržava organizator u cijelosti za pokriće troškova rezervacije.

20. NADLEŽNOST SUDA: U slučaju spora nadležan je sud prema sjedištu organizatora putovanja.

21. OBAVEZNOST PRIMJENE: Hotela Prijedor a.d. Prijedor- turistička agencija Marcello Travel može predvidjeti za pojedine-specifične vidove turističkih putovanja (npr. djački i omladinski turizam, lov, ribolov, sportski i dr.) posebne uslove putovanja u saglasnosti sa odredbama ovih uslova. Organizator putovanja može programom putovanja u izuzetnim slučajevima (povodom održavanja međunarodnih sportskih, kongresnih i sličnih manifestacija) predvidjeti drugačije uslove u pogledu rokova i visine naknade kod odustajanja putnika od putovanja, iznosa i rokova plaćanja i drugih uslova. Odredbe ovih opštih uslova čine sastavni dio ugovora između putnika i organizatora i obavezujuće su za obje ugovorne strane, osim odredbi koje su povoljnije za putnika a definisane su ugovorom, ili programom putovanja organizatora. 

Ovi opšti uslovi važe od 01.01.2023. godine, I objevvljeni sun a Web sajtu www.hotel-prijedor.com

Direktor: Aleksandar Stjepanvović